08.12.2023
Imieniny: Delfiny, Marii i Wirginiusza
...

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania - podatek leśny

Wersja do wydruku

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

 

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów,

 • posiadaczami samoistnymi lasów,

 • użytkownikami wieczystymi lasów,

 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem leśnym?

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, której częściami składowymi są :
w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

"W 2019 rok średnia cena sprzedaży drewna wynosi 194,24 zł za 1m3 "

UWAGA ZMIANY od 2016r.

 1. Gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 2. W przypadku osób fizycznych nie wszczyna się postępowania a postępowanie wszczęte umarza się jeżeli kwota podatku na dany rok podatkowy nie będzie przekraczać określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-Prawo pocztowe.

 3. Zatem jeżeli kwota podatku będzie niższa niż najniższe koszty doręczenia przesyłki poleconejto nie będzie drukowana ani doręczana decyzja podatkowa osobom fizycznym.

   

Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 marca,

 • 15 maja,

 • 15 września

 • 15 listopada roku podatkowego.

Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Gdzie mogę zapłacić podatek ?

 • w kasie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 gotówką lub kartą płatniczą

  w godzinach:

  Poniedziałek 730 - 1430

  Wtorek 730 - 1430

  Środa 730 - 1600

  Czwartek 730 - 1430

  Piątek 730 - 1400

           PRZERWA 1200 – 1300

 

 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wilamowicach wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku (indywidualny numer konta). Uiszczając podatek za pośrednictwem banku lub przekazem pocztowym należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznaczyć dokładnie ”podatek leśny” oraz oznacz okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie wpisać dane podatnika.

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym

 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

   

Pliki:

IL-1 Informacja o lasach

 ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

 

 

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania