03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Podatek od środków transportowych

Wersja do wydruku

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE W 2020 ROKU

 
 • telefony kontaktowe:
  (33) 812-94-49, (33) 812-94-30
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych   
 
 
DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
 
 

Uwaga!!!
Formularze należy drukować dwustronnie

Od 1 stycznia 2019 roku – obowiązuje nowy wzór deklaracji DT-1(6) i załącznika DT-1/A(6)

 

Podatnicy są zobowiązani:

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

   

  Wymagane dokumenty:

 • Dowód rejestracyjny, umowa (faktura) kupna-sprzedaży w przypadku zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginały do wglądu).

 • Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności).

 • Decyzja organu rejestrującego o trwałym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w przypadku zmiany siedziby dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Terminy płatności:

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego – I rata,

 • do dnia 15 września – II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,

  • do dnia 15 września danego roku – II rata,

 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
   

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych

lub w kasie Urzędu Gminy w Wilamowicach - pokój nr 11 w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 14:30, środa od 7:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 16:00, piątek od 7:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 14:00

Podatnicy, którzy dotychczas nie składali deklaracji na podatek od środków transportowych wpłacają podatek na konto bankowe Urzędu Gminy Wilamowice Beskidzki Bank Spółdzielczy nr 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2020 ROK Uchwała NR XV/96/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice

 

Najczęściej zadawane pytania - podatek od środków transportowych 2020