O Zakładzie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  prowadzi działalność wodociągową i kanalizacyjną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały Nr XIV/80/91 Rady Miasta i Gminy Wilamowice z dnia 21 czerwca 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Zgodnie z powyższą uchwałą przedmiot działalności zakładu stanowi: obsługa wodociągów, obsługa kanalizacji pod względem rzeczowym i finansowym.

Przedmiot i zakres działania

Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości  i porządku oraz urządzeń sanitarnych, tj:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
2) zbiorowe odprowadzanie ścieków,
3) eksploatacja, konserwacja, usuwanie awarii, remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pozostałego majątku będącego w trwałym zarządzie lub użytkowaniu Zakładu,
4) realizacja zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji celowej,
5) wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowych
i kanalizacji sanitarnej,
6) uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych,
7) wymiana wodomierzy,
8) świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu i oczyszczania nieczystości ciekłych,

Zakład posiada w eksploatacji :

3 oczyszczalnie ścieków:

-  w Pisarzowicach   - o przepustowości max 3400 m3/d
-  w Zasolu Bielańskim    - o przepustowości 1174 m3/d
-  w Dankowicach   - o przepustowości   221 m3 /d

24 przepompownie ścieków:

 • przepompownia w Hecznarowicach ( k/ boiska)
 • przepompownia w Wilamowicach ( k/ cegielni)
 • przepompownia w Wilamowicach, ul. Paderewskiego
 • przepompownia w Wilamowicach, ul. Więźniów Oświęcimia
 • przepompownia ścieków  „Centrum” w Dankowicach
 • przepompownia ścieków w Dankowicach, ul. Sportowa
 • przepompownia ścieków w Dankowicach  ( Kółko Rolnicze) ul. Młyńska
 • przepompownia ścieków w Starej Wsi, ul. Młyńska
 • przepompownia ścieków w Zasolu Bielańskim, ul. Słoneczna
 • przepompownia ścieków w Kozach ( rejon ulicy Jaworowej)
 • przepompownia ścieków w Pisarzowicach, ul. Czernichowska
 • przepompownia ścieków w Pisarzowicach ul. Nektarowa
 • przepompownia ścieków w Pisarzowicach ul. Lekacz
 • przepompownia ścieków w Pisarzowicach ul. Skotnica
 • przepompownia ścieków w Pisarzowicach ul. Żabie Miasto
 • Pisarzowice ul. Głogowa
 • Pisarzowice ul. Starowiejska
 • Pisarzowice ul. Widokowa
 • Pisarzowice ul. Zaciszna
 • Zasole Bielańskie ul. Solna
 • Zasole Bielańskie ul.Piękna
 • Zasole Bielańskie ul. Ptasznik
 • Zasole Bielańskie ul. Mostowa

3 hydrofornie:

- w Hecznarowicach
- w Wilamowicach
- w Starej  Wsi

2 zbiorniki wyrównawcze o pojemności 2 x 300 m3 położone w Starej Wsi.
1 stację uzdatniania wody w Dankowicach.
4 studnie głębinowe.
1 pompownia wody w Starej Wsi na UL. Aleja