Warunki przyłączenia

Informujemy, iż obowiązują nowe regulacje ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
z dnia 07.06.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. z późn. zm.).
W związku z powyższym zmianie ulega procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan.

 

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Kto: Inwestor

Gdzie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice

Wymagane dokumenty: plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowaniem w stosunku  do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

 

Druk do pobrania: wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

2. Sporządzenie planu sytuacyjnego dla wykonania przyłącza na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Kto: Inwestor lub wybrany przez Inwestora projektant

Wymagane dokumenty: kopia aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3. Złożenie wniosku o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza

Kto: Inwestor

Gdzie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Wymagane dokumenty:      3 egzemplarze kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Druk do pobrania: wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami  Wersja w PDF

4. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza

Kto: Właściciel nieruchomości przed rozpoczęciem wykonywania przyłącza kanalizacyjnego podpisuje w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach umowę o przyłączenie.

Gdzie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Druk do pobrania: wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Wymagane dokumenty:  

  • wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie, 
  • plan sytuacyjny projektowanego przyłącza uzgodniony przez ZWiK w Wilamowicach,
  • oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia wykonania geodezji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego i wykonaniu geodezji powykonawczej przyłącza w terminie 3 miesięcy od daty odbioru końcowego.
     

UWAGA: Umowa o przyłączenie sporządzana jest w terminie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu w/w dokumentów -
w przeciwnym przypadku Wnioskodawca zobligowany będzie do uzupełnienia brakujących dokumentów.

5. Zlecenie wykonania przyłącza

Kto: Inwestor zleca wykonanie przyłącza wybranemu wykonawcy. Budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i planem sytuacyjnym uzgodnionym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Gdzie: Inwestor ustala z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2A (tel. 845 71-71
w godz. od 700 do 1500) termin odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego ( minimum na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru).

Odbiór przyłącza odbywa się tylko w otwartym wykopie. Odbiory przyłączy odbywają się tylko w czasie pracy ZWiK
w Wilamowicach, tj. poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500.

UWAGA:

ZWIK W WILAMOWICACH NIE PROWADZI ŻADNEJ LISTY WYKONAWCÓW ( PODWYKONAWCÓW ) UPOWAŻNIONYCH ( SUGEROWANYCH ) DO WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMIN: KOZY, WILAMOWICE. EWENTUALNE STWIERDZENIA JAKIEJKOLWIEK OSOBY, CZY TEŻ PODMIOTU, JAKOBY BYŁ ON UPOWAŻNIONY CZY TEŻ ZALECANY PRZEZ ZWIK W WILAMOWICACH DO WYKONYWANIA TAKICH PRZYŁĄCZY JEST ZWYKŁYM KŁAMSTWEM.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy:

- pobierają wodę z urządzeń wodociągowych podlegają karze grzywny do 5000 zł

- wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 złotych.

6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie wodę i odbiór ścieków

Kto: Inwestor

Gdzie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Druk do pobrania: wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

7. Włączenia przyłącza do sieci

Włączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza przez upoważnionych pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wilamowicach.

 

UWAGA: W świetle powyższego informujemy, że nie będą tolerowane sytuacje, gdy:

  • przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne wykonane jest bez podpisanej umowy przyłączeniowej,
  • przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne zostało wykonane, zakopane i włączone samowolnie do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej bez powiadomienia i odbioru dokonanego przez ZWiK w Wilamowicach.

W takich sytuacjach nie zostanie spisany protokół odbioru końcowego przyłącza, a włączone niezgodnie z prawem do sieci przyłącze zostanie odcięte na koszt Inwestora ( Właściciela nieruchomości ).

Odpowiedzialność za wykonane niezgodne z prawem czynności ponosi zarówno Inwestor jak i Wykonawca.

8. Dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza