Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zwik.wilamowice.pl i podstron w/w serwisu.

 
Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
3. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych są udostępniane przez serwis zewnętrzny,
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
6. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

cel linku nie jest odpowiednio określony,

opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31-03-2020r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Ostatnią aktualizację oświadczenia wykonano dnia 18-09-2023r.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Tomasz Smolarski, adres poczty elektronicznej: zwik@wilamowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8457171.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie żądania zapewnienia dostępności należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: zwik@wilamowice.pl lub pod telefonem ogólnym (sekretariat):  33 8457171.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej (otworzy się w nowym oknie) Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej
Niniejszą stronę internetową opublikowano w 2023r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 18-09-2023r.

 
Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

 
Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Ponowne załadowanie zawartości strony

Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

Tab

Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

Shift + Tab

Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

Enter

Przeiwjanie widocznej części strony

 

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Przejście do menu głównego

Alt + 1

Przejście do treści
Alt + 2

Przejście do wyszukiwarki

Alt + 3

Przejście do mapy strony

Alt + 4

Powiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + +

Pomniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + -

Przywrócenie domyslnego rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + 0

Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

Ctrl + Alt + C

Przejście do strony głównej

Ctrl + Alt + H

Powrót do stron wg. historii przeglądania

Alt + lub

 
Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

zmiana wielkości czcionki
zmiana kontrastu
 

Dostępność na urządzeniach mobilnych
 

Serwis aktualnie nie jest zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. W związku z tym serwisu na urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe może być mniej czytelny i przyjazny w obsłudze. W nowej wersji strony zostanie to poprawione.

 
Dane teleadresowe siedziby Urzędu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
Sienkiewicza 2a
43-330 Wilamowice

 

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Sienkiewicza 2a nie posiada aktualnie udogodnień związanych z dostępem dla niepełnosprawnych (brak windy i podjazdów) w związku z zabytkowym charakterem budynku. W celu załatwienia sprawy przez osobę na wózku inwalidzkim jest dostępny na zewnątrz przy głównych drzwiach wejściowych do urzędu dzwonek przywoławczy.

 
Tłumacz języka migowego

Aktualnie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.